Når du køber en e-bog, køber du en en digital tjenesteydelse, og købet er bindende.

Du betaler samtidig med, at du foretager dit køb af en eller flere digitale tjenesteydelser. Når du køber en digital tjenesteydelse, har du ikke nogen fortrydelses- eller annullationsret.

Normalt, når du køber varer via webshop, er købet omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret, men da dit køb er en online digital tjenesteydelse, er købet betinget af, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

Når du gennemfører købet, har du valgt at fraskive dig din lovfæstede 14 dages fortrydelsesret, og du har bekræftet at være blevet oplyst om fraskrivelsen, hvilket du har accepteret.

Kreditkortkøb

Ved brug af kreditkort hos Fors Publishing kan du betale med kreditkort for dit køb – og så modtager du automatisk et link til download af din e-bog. Husk at downloade din e-bog med det samme, da linket udløber efter 1 døgn.

Ved køb som led i erhvervsmæssig uddannelse eller ved brug af at firmakreditkort, opkræves et transaktionsgebyr på 2,8% og EURO 0,20 pr. transaktion, dog mindst DKK 19,90.

EAN-betaling

Det er også muligt at betale via EAN, men så får du ikke automatisk et link til download af E-bogen.

EAN-betaling kræver manuel udstedelse af faktura og der hengår ofte mindst 14-30 dage før betaling er modtaget. Ved udstedelse af faktura via NemHandel, vil der blive givet en formel betalingsfrist på 14 dage, men ved manglende rettidig betaling opkræves morarenter fra ordre-/fakturadato, da betalingsvilkår er netto kontant jf. nedenfor.

Ved EAN-betaling vil der IKKE blive frigivet et link til E-bogen før EFTER betaling er modtaget.

Fra og med den 15. oktober 2022 pålægges alle EAN-ordre et ekspeditionsgebyr på DKK 100 + moms, i alt DKK 125. EAN-betaling er desværre ikke automatisk og kræver manuel udstedelse af elektronisk faktura og manuel aktivering af link til download af din e-bog.

Alle EAN-betalinger kan pålægges et transaktionsgebyr på DKK 1,50.

Ønskes hurtig levering af E-bogen, anbefales køb ved brug af kreditkort, og hvis din arbejdsgiver skal betale, må du selv anmode om refusion fra din arbejdsgiver.

Ordrebestilling via NemHandel med EAN-betaling

Det er muligt at afgive ordrebestillinger via NemHandel med EAN-betaling. Da dette kræver manuel oprettelse af ordren, pålægges sådanne bestillinger et ekspeditionsgebyr på DKK 100 + moms, i alt DKK 125.

Direkte bankoverførsel

Det er også muligt at betale via direkte bankoverførsel. Alle direkte bankoverførsler pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100 + moms, i alt DKK 125, da sådanne køb kræver manuel udstedelse af faktura og manuel aktivering af link til download af din ebog, når betaling er modtaget.

Revolut Bank IBAN: LT05 3250 0394 9748 7888 / BIC: Revolt21

Ved betaling via bankoverførsel, husk at anføre ordre-/fakturanummer.

Betalinger via direkte bankoverførsel kan pålægges et gebyr på DKK 1,50.

Betalingsvilkår

Fors-Publishing.dk’s handelsvilkår er netto kontant, dvs. betaling ved udstedelse af faktura.

Kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Ved forsinket betaling opkræves kompensationsbeløb kr. 310 jf. BEK 601 af 12.07.2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Morarente ved forsinket betaling

Ved manglende betaling beregnes fra dato efter udstedelse af faktura morarente med 26,82% årligt eller 2% pr. løbende måned.

Rykkergebyrer/Inkassogebyr

Rykkergebyrer og Inkassogebyr opkræves iht. Renteloven.

Inkassoomkostninger

Hvis der ikke betales senest 10 dage efter modtaget betalingspåmindelse jf. Inkassolovens § 10, vil der blive pålagt udenretlige inkassoomkostninger efter gældende ret jf. BEK 601 af 12.07.2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling med senere ændringer.